Stratejik Yönetim ve Planlama Birimi

Stratejik plan: Kamu idarelerinin orta ve uzun vadeli amaçlarını, temel ilke ve politikalarını, hedef ve önceliklerini, performans ölçütlerini, bunlara ulaşmak için izlenecek yöntemler ile kaynak dağılımlarını içeren planı kapsamaktadır. STRATEJİ GELİŞTİRME BİRİMLERİNİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Stratejik yönetim ve planlama fonksiyonu Madde 6 — Stratejik yönetim ve planlama fonksiyonu kapsamında yürütülecek görevler şunlardır: a) İdarenin stratejik planlama çalışmalarına yönelik bir hazırlık programı oluşturmak, idarenin stratejik planlama sürecinde ihtiyaç duyulacak eğitim ve danışmanlık hizmetlerini vermek veya verilmesini sağlamak ve stratejik planlama çalışmalarını koordine etmek. b) Stratejik planlamaya ilişkin diğer destek hizmetlerini yürütmek. c) İdare faaliyet raporunu hazırlamak. d) İdarenin misyonunun belirlenmesi çalışmalarını yürütmek. e) İdarenin görev alanına giren konularda, hizmetleri etkileyecek dış faktörleri incelemek. f) Yeni hizmet fırsatlarını belirlemek, etkililik ve verimliliği önleyen tehditlere tedbirler almak. g) Kurum içi kapasite araştırması yapmak, hizmetlerin etkililiğini ve yararlanıcı memnuniyetini analiz etmek ve genel araştırmalar yapmak. h) İdarenin üstünlük ve zayıflıklarını tespit etmek. i) İdarenin görev alanıyla ilgili araştırma-geliştirme faaliyetlerini yürütmek. j) İdare faaliyetleri ile ilgili bilgi ve verileri toplamak, tasnif etmek, analiz etmek. Stratejik Yönetim Süreci ·Plan ve Programlar ·Paydaş Analizi ·GZFT Analizi DURUM ANALİZİ Neredeyiz? ·Kuruluşun varoluş gerekçesi ·Temel İlkeler MİSYON VE İLKELER Nereye ulaşmak istiyoruz? ·Arzu edilen gelecek VİZYON ·Orta vadede ulaşılacak amaçlar ·Spesifik, somut ve ölçülebilir hedefler AMAÇLAR VE HEDEFLER ·Amaç ve hedeflere ulaşma yöntemleri STRATEJİLER Gitmek istediğimiz yere nasıl ulaşabiliriz? ·Detaylı iş planları ·Maliyetlendirme ·Performans programı ·Bütçeleme FAALİYETLER VE PROJELER ·Raporlama ·Karşılaştırma İZLEME Başarımızı nasıl Takip eder ve değerlendiririz? ·Geri besleme ·Ölçme yöntemlerinin belirlenmesi ·Performans göstergeleri ·Uygulamaya yönelik ilerleme ve sonuçların değerlendirilmesi PERFORMANS ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME STRATEJİK YÖNETİM SİSTEMİ