MİSYON & VİZYON

Misyonumuz: Üniversitemizin orta ve uzun vadeli strateji ve politikalarını belirlemesine için çalışma yapmak; stratejik plan ve performans programının hazırlanması ve sonuçlarının konsolide edilmesi çalışmalarını yürütmek; Üniversite bütçesini, stratejik plan ve yıllık performans programına uygun olarak hazırlamak ve idare faaliyetlerinin bunlara uygunluğunu izleyip değerlendirmek; İç kontrol sisteminin kurulması; üniversitemizin takibi gereken malî iş ve işlemlerini etkili, ekonomik, verimli bir şekilde yürütmek ve sonuçlandırmaktır.

Vizyonumuz: Yönetim bilgi sisteminin oluşturulması ve İç kontrol sisteminin kurulması çalışmalarını yapan; Malî istatistikleri, hesap verebilirlik ve mali saydamlık ilkesine göre hazırlanmasını sağlayan; Stratejik Plan ile ilgili araştırma-geliştirme faaliyetlerini yürüten; Nitelikli insan kaynaklarıyla tüm eşdeğer mali hizmetler birimlerine öncü olan bir daire olmaktır.