Daire Başkanı


Başkanımızın Mesajı

Kamu mali yönetim ve kontrol sistemimizi yeniden düzenleyen 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu; hesap verebilirlik ve yönetim sorumluluğu, kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanımı, mali saydamlık, iç kontrol sistemi ve iç denetim gibi kavramlara yer vererek yeni bir yapı kurmayı amaçlamıştır. Yirminci yüzyılın sonlarından itibaren tüm dünyada hükümetlerin odak noktası, performans artışını sağlayacak mekanizmaları hayata geçirmek olmuştur. Söz konusu amaca hizmet etmek üzere ortaya atılan ‘iyi yönetişim’, son dönemde özel sektörün yanı sıra kamu sektörü için de rehber ilke haline gelmiştir. Erciyes Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı olarak, iç kontrol sisteminin kurulması ve uygulanması konusunda; mali saydamlık ve hesap verebilirlik ilkesi ile kurum kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullandırılmasından sorumluluğunu yerine getirmektedir. Kaynak planlamasının yanında mevcut personeli ile de görevini en iyi şekilde yerine getirmeye çalışmaktadır. Tüm birimlere hem danışmanlık, hem de gerekli konularda eğitim vermektedir.

Ali İhsan YILDIZ Daire Başkanı