Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Birimi

MUHASEBE KESİN HESAP VE RAPORLAMA BİRİMİ Muhasebe işlemlerine yönelik her türlü ödeme, gönderme ve emanet işlemlerini yapmak. Vezne ve banka işlemlerini yapmak. Kişi borcu işlemlerini yapmak. Gelirleri ve alacakları takip ve tahsil etmek. Mali işlemlere yönelik ay sonu ve yılsonu işlemlerini yapmak ve bunlara ilişkin defter kayıt ve belgeleri tutmak. Para ve para ile ifade edilebilen değerler ile emanetlerin alınması, saklanması, verilmesi ve gönderilmesi işlemlerini yapmak. “Ödeme Emri Belgesi” ve eki belgeler üzerinde mevzuatın öngördüğü kontrolleri yapmak. İhale komisyonlarına üye vermek. Muhasebe işlemlerine ait her türlü belgeyi arşivlemek ve denetime hazır hale getirilmesini sağlamak. MUHASEBE YETKİLİSİ Gelir ve alacakların ilgili mevzuata göre tahsili, giderlerin hak sahiplerine ödenmesi ve para ile ifade edilebilen değerler ile emanetin alınması, saklanması ve ilgililere verilmesi veya gönderilmesi ve diğer tüm mali işlemlerin kayıtlarının yapılması işlemlerini yürütmek. Muhasebe Yetkilisi bu hizmetlerin yapılmasından ve muhasebe kayıtlarının usulüne uygun, saydam ve erişilebilir şekilde tutulmak. Gerekli bilgi ve raporları düzenli olarak kamu idarelerine vermek, Harcama birimlerince hazırlanan Harcama Birimi Taşınır Yönetim Hesabı Cetvelinde gösterilen tutarların muhasebe kayıtlarıyla uygunluğunu kontrol ederek onayladıktan sonra, harcama yetkilisine göndermek. Taşınır işlemlerine ilişkin muhasebe kayıtlarının, dayanağı belgelere uygunluğu ile harcama birimlerince hazırlanan Harcama Birimi Taşınır Yönetim Hesabı Cetvellerini inceleyip onaylayarak harcama yetkilisine vermek.