Süreç Formları -Görev Tanımları

GÖREV TANIMLARI

Stratejik Yönetim ve Planlama Birimi 

Stratejikplan_HAZIRLAMA

Stratejikplan_UYGULAMA

Stratejikplan_İZLEME

İç Kontrol Birimi

İç kontrol_HAZIRLAMA

İç kontrol_UYGULAMA

İç kontrol_İZLEME

Ön Mali Kontrol

Bütçe ve Performans Birimi

Cari ve Yatırım Bütçesi Hazırlama Süreci

AFP Hazırlama Süreci

Raporlama Süreci

Ödenek Ekleme Süreci

Ödenek Aktarma Süreci

Ödenek Tenkis Süreci

Ödenek Gönderme Süreci

Şartlı Bağış Karşılığı Ödenek Ekleme Süreci

Hazine Yardımı Talep Süreci

Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Birimi

MAAŞ ÖDEME

EK DERS ÖDEMELERİ

HAKEDİŞ ÖDEMELERİ

HARÇ İADESİ SÜREÇ FORMU

Proje Ödeme (BAP)

Proje Ödeme (Erasmus)

Proje Ödeme (TÜBİTAK)

NAFAKA KESİNTİLERİ ÖDEMELERİ

BİREYSEL EMEKLİLİK ÖDEMELERİ

EMEKLİ KESENEKLERİ ÖDEME

SOSYAL GÜVENLİK ÖDEMELERİ

VERGİ BEYANNAME

Kira GELRLERİNİN TAHSİLATI

VEZNE 


İŞ AKIŞ ŞEMALARI
Plan Hazırlama iş akışı

Plan Yayınlama iş akış süreci

Plan Durum analiz süreci

Plan geleceğe bakış süreci

Strateji geliştirme

İç Kontrol Uyum Eylem Planı Hazırlama

İç Kontrol Uyum Eylem Planı Uygulama

İç Kontrol Uyum Eylem Planı İzleme

Bütçe Hazırlama İş Akış Şeması

Ayrıntılı Finansman Prog.

Hazine Talebi İş Akış Şeması

İdare Faaliyet Raporu Hazırlama

Kesin Hesap İş Akış Şeması

Bap Proje Ödemeleri İş Akış Şeması

Erasmus Ödemeleri İş Akış Şeması

Tübitak Proje Ödemeleri İş Akış Şeması

Maaş Ödemeleri İş Akış Şeması

BES Ödemeleri İş Akış Şeması

SGK Ödemeleri İş Akış Şeması

Ekders Ödemeleri İş Akış Şeması

Emekli Kesenekleri Ödemesi

Fazla Mesai Ödemeleri İş Akış Şeması

Hakediş Ödemeleri İş Akış Şeması

Harç İadeleri İş Akış Şeması

Kira Gelirleri Tahsilatı İş Akış Şeması

Ön Mali Kontrol İş Akış Şeması

Satınalma Ödemeleri İş Akış Şeması

Vergi Beyanname Ödemeleri

Yolluk Ödemeleri İş Akış Şeması

Diğer Ödemeler İş Akış Şeması