Stratejik Yönetim ve Planlama Birimi
Stratejik Planlama Birimi
Stratejik plan: Kamu idarelerinin orta ve uzun vadeli amaçlarını, temel ilke ve politikalarını, hedef ve önceliklerini, performans ölçütlerini, bunlara ulaşmak için izlenecek yöntemler ile kaynak dağılımlarını içeren planı kapsamaktadır.  
STRATEJİ GELİŞTİRME BİRİMLERİNİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
Stratejik yönetim ve  planlama fonksiyonu
Madde 6 — Stratejik yönetim ve planlama fonksiyonu kapsamında yürütülecek görevler şunlardır:
a) İdarenin stratejik planlama çalışmalarına yönelik bir hazırlık programı oluşturmak, idarenin stratejik planlama sürecinde ihtiyaç duyulacak eğitim ve danışmanlık hizmetlerini vermek veya verilmesini sağlamak ve stratejik planlama çalışmalarını koordine etmek.
b) Stratejik planlamaya ilişkin diğer destek hizmetlerini yürütmek.
c) İdare faaliyet raporunu hazırlamak.
d) İdarenin misyonunun belirlenmesi çalışmalarını yürütmek.
e) İdarenin görev alanına giren konularda, hizmetleri etkileyecek dış faktörleri incelemek.
f) Yeni hizmet fırsatlarını belirlemek, etkililik ve verimliliği önleyen tehditlere tedbirler almak.
g) Kurum içi kapasite araştırması yapmak, hizmetlerin etkililiğini ve yararlanıcı memnuniyetini analiz etmek ve genel araştırmalar yapmak.
h) İdarenin üstünlük ve zayıflıklarını tespit etmek.
i) İdarenin görev alanıyla ilgili araştırma-geliştirme faaliyetlerini yürütmek.
j) İdare faaliyetleri ile ilgili bilgi ve verileri toplamak, tasnif etmek, analiz etmek.

 
Stratejik Yönetim Süreci
·Plan ve Programlar
·Paydaş Analizi
·GZFT Analizi
DURUM ANALİZİ
Neredeyiz?
·Kuruluşun varoluş gerekçesi
·Temel İlkeler
MİSYON VE İLKELER
Nereye ulaşmak
istiyoruz?
·Arzu edilen gelecek
VİZYON
·Orta vadede ulaşılacak amaçlar
·Spesifik, somut ve ölçülebilir hedefler
AMAÇLAR VE
HEDEFLER
·Amaç ve hedeflere ulaşma yöntemleri
STRATEJİLER
Gitmek istediğimiz yere nasıl ulaşabiliriz?
·Detaylı iş planları
·Maliyetlendirme
·Performans programı
·Bütçeleme
FAALİYETLER VE PROJELER
·Raporlama
·Karşılaştırma
İZLEME
Başarımızı nasıl
Takip eder ve değerlendiririz?
·Geri besleme
·Ölçme yöntemlerinin belirlenmesi
·Performans göstergeleri
·Uygulamaya yönelik ilerleme ve sonuçların değerlendirilmesi
PERFORMANS ÖLÇME VE
DEĞERLENDİRME
 
 
STRATEJİK YÖNETİM SİSTEMİ